Piteå – det självklara valet för nya dansinstitutionen

I september fattar landstinget i Norrbotten beslut om var den nya dansinstitutionen ska placeras. Institutionen ska bland annat sätta upp egna produktioner, ansvara för gästspel, organisera turnéer och svara för blivande såväl som etablerade dansares utveckling. Valet står mellan Piteå och Luleå. Förslaget är att Piteå skall ansvara för den pedagogiska verksamheten, medan Luleå skall svara för en scen för dansen. Både Piteå och Luleå kommun är beredda att investera i en ny dansscen.

“Piteå är det självklara valet – inte enbart för den pedagogiska delen, utan också för en ny dansscen. Det konstnärligt danspedagogiska arbetet och dansen som scenkonst är självklart helt beroende av varandra. De går helt enkelt inte att skilja åt”, skriver Cecilia Björklund Dahlgren Universitetslektor i dans, LTU och verksamhetschef Institutet Dans i skolan, Sam Nilsson F.d. vd Sveriges Television, ordförande Institutet Dans i skolan, Christer Wiklund, Professor i musik och prefekt för Institutionen för kultur, kommunikation och lärande, LTU och Thomas Wallstén Företagare, Piteå i ett debattinlägg i Piteå-Tidningen 3 juli 2013.

Advertisements
Posted in Dans och lärande, Samarbetspartners | Leave a comment

Nya kurser läsåret 2013-2014 inom dans i skolan och barnbalett #dansiskolan #dans

DanskurserUnder kommande läsår 2013-2014 ger Luleå tekniska universitet i samverkan med Institutet Dans i skolan två fristående distansutbildningar:

DANS I SKOLAN 7,5 hp

Kursen “Dans i skolan” riktar sig till lärare från hela landet på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet samt lärarstudenter. Kursen är en distansutbildning under läsåret 2013-2014 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i konkret dans i skolan-verksamhet.

I kursen kommer dansens betydelse för elevernas utveckling behandlas såväl teoretiskt som praktiskt. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är också ett viktigt tema.

Det blir fem kurstillfällen (halvdagar: fred-lörd) med föreläsningar, dansundervisning, exempellektioner och litteraturseminarium. Under läsåret ska de studerande auskultera och själva utveckla metoder för dans och lärande inom förskola eller grundskola.

Dans i skolan-kurserna ges i Stockholm och i Piteå, men kan eventuellt också anordnas på annan ort under läsåret 2013-2014.

Ladda ner flyer för mer information.

BARNBALETT 7,5 hp

I kursen “Barnbalett” utgår man från barns genuina behov av lek och rörelse och ger deltagarna kunskap i hur de ska kunna leda och lära barn klassisk balett. Den studerande ska med hjälp av läroplanen (Lgr 11) och de styrdokument som ligger till grund för yrkesdansarutbildning i Sverige kunna reflektera över dansdidaktik för barn med utgångspunkt i klassisk balett.

Undervisningen sker i grupp och det blir 5 kurstillfällen (2 halvdagar: t.ex. fred-lörd) i form av föreläsningar, dansundervisning, auskultationer, exempellektioner och praktik. Examinationen sker genom att deltagaren genomför en barnbalettlektion, en videodokumenterad redovisning av ett eget barnbalettprojekt och en skriftlig uppgift.

Barnbalettkursen äger rum vid Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort t.ex. i Stockholm och inbegriper även viss distansundervisning under läsåret 2013- 2014.

Ladda ner flyer för mer information.

Posted in Barnbalett, Dans i skolan, Fortbildning | Leave a comment

Manifestation i Piteå med dansen i fokus! – Satsning på Internationell plattform för Dans och lärande

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till en internationell plattform för Dans och lärande. En manifestation för dansutvecklingen arrangerades i Piteå 13/3-2013 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, studenter och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

Manifestationen resulterade i följande.

Foto: Hans-Olof Utsi

Posted in Dans i skolan, Dans och lärande, Internationell plattform, Samarbetspartners | Leave a comment

Manifestation för dansen i samhällsutvecklingen i Piteå den 13 mars 2013

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en dansmanifestation för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och dansutövare från Norrbotten och Västerbotten.

Syftet är:

  • att presentera hur vi kan utveckla världens bästa skola med hjälp av kulturen och i synnerhet med hjälp av dansen.
  • att lyfta fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten.
  • att synliggöra det som redan händer i Norrbotten och Västerbotten inom området Dans och lärande
  • att planera för den nationella Dans i skolan-Biennalen 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen.
  • att diskutera förslaget om att vidga Svenska Balettskolans statliga yrkesutbildning i dans till Svenska Balettskolan Norr (idag finns den endast i Göteborg, Stockholm och Piteå).
  • att diskutera den nationella/internationella plattformen för Dans och lärande.

Dansmanifestationen äger rum den 13 mars kl. 11-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Utöver det seminarium som kommer att arrangeras för politiker och tjänstemän erbjuds också workshops för lärare och rektorer. På programmet blir det t.ex. Dansmatte för högstadiet, Lgr 11 och fysisk aktivitet dagligen, Dans i skolan ur ett genusperspektiv, Barn, dans och framtidstro-utvecklingsarbetet med dans och integration och forskningsstrategier inom området dans och lärande.

Anmäl er så snart som möjligt till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se. Mer information per telefon: 070-586 1515.

Ladda ner programblad.

Posted in Dans i skolan, Samarbetspartners | Leave a comment

Dansprojektet förebygger och behandlar psykisk ohälsa hos unga flickor

DSC_0658Den psykiska ohälsan bland unga flickor är alarmerande hög. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

“Dansprojektet”, är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie från Örebro som nyligen publicerats i JAMA Pediatrics och som rönt stor uppmärksamhet. Huvudsyftet var att utvärdera hälsoeffekten och kostnadseffektiveten i att komplettera skolhälsovård med dans för flickor 13‐18 år som har återkommande psykosomatiska besvär och/eller upplevd stress eller nedstämdhet. Ingen förkunskap i dans krävdes. Totalt 171 flickor rekryterades med hjälp av skolhälsovården i Örebro kommun.

Analyser visar att de flickor som ingick i interventionsgrupp förbättrade den självskattade
hälsan mer än kontrollgruppen. Den positiva effekten uppkom vid interventionens slut och
kvarstod även 4 och 12 månader efteråt.

Nu finns det möjlighet att starta Dansprojekt i olika städer och kurser hålls 29-27 april 2013 i regi av Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting i samarbete med Örebro Universitet.

Läs mer om projektet och kurserna.

Posted in Fortbildning | Leave a comment

Vill du bli danslärare? #dansiskolan

Vill du bli danslärareSveriges första danslärarutbildning i Piteå ger unika möjligheter!

Ansökan till Lärarutbildningen, med dansinriktning sker via www.studera.nu.

Sista anmälningsdatum 15 april 2013.

Antagningsprov: Du väljer ett av följande alternativ:

  • Piteå 10 – 11 maj
  • Stockholm 24-25 maj

www.ltu.se

Ladda ner flyer.

Posted in Danslärarutbildning | Tagged , | Leave a comment

Konstarter i Pedagogiken/ARTinED – dans på schemat

Institutet Dans i skolan medverkar och Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren invigningstalar vid konferensen “Art in Education” som äger rum i Edsbyn 7-8/1-2013. Konferensen kommer att bjuda på föredrag, praktiska workshops, seminarier och kulturupplevelser.

Konferensen skapar en mötesplats för lärare eller kulturaktör som kan hitta inspiration och motivation till att arbeta med konstarter i pedagogiken. Konferensen genomförs i samarbete med det EU-finansierade projektet ARTinED och innehåller både internationella och lokala inslag.

På programmet finns föreläsare och inspiratörer från FNCC, London University, Institutet Dans i Skolan, Musik i Syd, Statens Kulturråd, samt workshops i bland annat språkutveckling, dansmatte, lasergraffiti och annat.

Läs mer: http://www.lg.se/musikgavleborg/artined

Ladda ner programmet.

Posted in Dans i skolan, Konstarter i Pedagogiken, Lärarutbildning, Samarbetspartners | Tagged , | Leave a comment